مطالب با برچسب افتتاح بخشهایی از بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول