مطالب با موضوع: ستاد نماز جمعه

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۹م, آذر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین عبادی سیاسی و دشمن شکن نماز جمعه این...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۲م, آذر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به  نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، نماز عبادی سیاسی و وحدت بخش جمعه این هفته...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۴م, آبان ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۲۷م, مهر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه در دزفول، این...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۲۰م, مهر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسا نی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول نماز وحدت بخش و دشمن شکن جمعه این هفته دزفول...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۶م, مهر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از ذبیح الله زاده مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول، آئین وحدت بخش و دشمن شکن جمعه...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۳۰م, شهریور ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین باشکوه و دشمن شکن جمعه این هفته مصادف با...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۲۶م, مرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین وحدت بخش و دشمن شکن نمازجمعه این هفته...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۵م, مرداد ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول آئین عبادی سیاسی و دشمن شکن نمازجمعه دزفول،...

اطلاعیه ستاد برگزاری نمازجمعه دزفول

۲۲م, تیر ۱۳۹۶ | بدون نظر »
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی “مجد دز” به نقل از مسئول ستاد برگزاری نمازجمعه شهرستان دزفول، آئین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته...